Watching: UGETSU (1953), dir. Kenji Mizoguchi.

Tyler W. Weaver @twweaver